Van begeleid zelfstandig naar zelfstandig begeleid

Na een paar jaar wonen en wennen is dit beleidsplan herijkt. In dit nieuwe beleidsplan staat een volgende stap centraal: de verdere ontwikkeling naar zelfstandigheid, waarbij geldt dat iedereen naar eigen mogelijkheden zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige en volwaardige burger en optimaal kan functioneren binnen Wings en in de maatschappij.

Het beschrijven van de visie is één ding, het realiseren vergt een langere adem. Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode 2023-2028 en in die jaren kan gewerkt worden aan de uitwerking van de plannen. Dit betekent dat jaarlijks de stand van zaken gemonitord zal worden en de concrete (actie)plannen voor het daaropvolgende jaar vastgesteld moeten worden.

Er is vastgelegd wat Wings verstaat onder zorg en wonen op maat (hoofdstuk 2). Een apart hoofdstuk is gewijd aan (de keuze voor) de professionele zorgaanbieder (hoofdstuk 3).  De organisatiestructuur van Wings is beschreven, waarbij de stichting Wings, de vereniging Wings en de contractuele afspraken van de bewoners en hun ouders aan bod komen (hoofdstuk 4). Over de Vrienden van Wings gaat hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 staat het privacybeleid. Tot slot wordt ingegaan op de continuïteit van Wings (hoofdstuk 7). De visie is uitgewerkt in de afspraken voor het daadwerkelijk wonen in Wings voor alle betrokkenen. Het gaat om bijvoorbeeld de huur- en zorgcontracten en -protocollen, de huisregels e.d. Deze zijn in bijlagen opgenomen en komen op de site beschikbaar.