De Wings-bewoners hebben allemaal een indicatie voor zorg en begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). Een aantal bewoners heeft een indicatie voor 24-uurszorg. De zorg en begeleiding voor alle bewoners worden verleend door een vast team van medewerkers, die in dienst zijn van de zorgaanbieder Fittin (Prisma).

Individueel maatwerk

In de uitvoering van de zorg en begeleiding staat de kwaliteit van leven van de individuele bewoners centraal. Deze is voor iedere bewoner anders. De begeleiding is dus maatwerk voor elke bewoner. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijk en emotioneel welzijn. Aandacht moet er ook zijn voor interpersoonlijke relaties, het meedoen in de maatschappij, het recht op privacy en het voeren van eigen regie. De begeleiding is gericht op het vinden van een goede balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en het bieden van regelmaat en geborgenheid, en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Aandachtspunten daarbij zijn stimulatie door begeleiding, bevorderen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van ‘groepsgeest’: elkaar verder helpen. Sociale interactie is niet alleen gericht op de eigen woongroep, maar ook op het dorp Goirle.

Elke bewoner heeft een vaste persoonlijke ondersteuner. De individuele zorg is gebaseerd op een Individueel Plan (IP), dat periodiek met de bewoner en zijn of haar ouders wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft.

Problemen of klachten en vertrouwenspersonen

Problemen of klachten kunnen eerst gemeld worden bij de persoonlijke ondersteuners. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing komen, kan de teamleider of het bestuur van de Stichting Wings ingeschakeld worden.
Mochten bovenstaande acties nog steeds niet het gewenste effect hebben, is er een meldpunt klachten en problemen van Prisma en kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden

Meldpunt klachten en problemen

Vertrouwenspersonen