Stichting Wings

De stichting regelt de zakelijke belangen van Wings voor zorg en wonen. Het bestuur van Stichting Wings bestaat uit drie (externe) bestuurders en twee leden aangewezen door en uit de Vereniging Wings.

De Stichting wordt in het werk ondersteund door drie commissies: zorg, facilitair en financiën. (Zie organigram). Deze drie commissies worden in overleg met de Vereniging samengesteld, en bieden ouders/verwanten de mogelijkheid mede uitvoering te geven aan de gewenste regie.

De Stichting is ook verantwoordelijk voor de vrijwilligers die actief zijn binnen Wings. Alle vrijwilligers, inclusief de bestuurs- en commissieleden, moeten een VOG overleggen.

De Stichting is gehouden aan de (landelijke) governancecode in de zorg op het gebied van goed bestuur.

Vereniging Wings

De vereniging bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie en vrienden. Ook zijn er banden met de vrijwilligers, binnen de afspraken die hiervoor met Fittin (Prisma) en Stichting Wings gemaakt zijn.

Alle ouders van de bewoners zijn lid van de Vereniging; ze betalen jaarlijks contributie. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vijf ouders of familieleden. Het bestuur wordt ondersteund door 5 werkgroepen: activiteiten, bouw, communicatie, sponsoring en zorg. Zie organigram.

Vergaderingen van het Verenigingsbestuur vinden tweemaandelijks plaats en de verslagen zijn voor alle leden via de interne website in te zien. Algemene ledenvergaderingen vinden een aantal keer per jaar plaats.

Ook de Vereniging kent een VOG als voorwaarde voor een bestuursfunctie.

De Vereniging Wings is aangesloten bij het Platform Wooninitiatieven in Brabant (www.zorgbelang-brabant.nl) en is lid van het Landelijk Steunpunt Wonen Per Saldo, belangenbehartiger van PGB-houders (www.pgb.nl), specifiek voor Wooninitiatieven.

Bewonersraad

De bewonersraad vertegenwoordigt alle bewoners bij overleg over bijvoorbeeld huisregels en inrichting huiskamers. De Bewonersraad wordt ondersteund door twee ouders uit de Vereniging.