De commissie Facilitair zorgt voor toezicht op het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en de appartementen van de bewoners. Zij onderhoudt ook de contacten met Leystromen. Met Leystromen vindt regelmatig overleg plaats over de jaarlijkse aanpassing van de huren, de hoogte van de servicekosten, aanpassingen aan het gebouw, het functioneren van voorzieningen waarvoor Leystromen verantwoordelijk is (bijv. alarminstallatie), tuinonderhoud e.d.

De taken van de commissie Facilitair zijn:

  • onderhouden van contacten en voorbereiden van afspraken met  Leystromen over huren, servicekosten, WKO
  • ondersteunen van individuele bewoners, bijvoorbeeld bij het aanvragen van huursubsidie of contacten met de Belastingdienst;
  • bijhouden van elektriciteitsverbruik en stimuleren van zuinig gebruik;
  • regelen van zaken met betrekking tot beheer gebouw, voorzieningen, tuin, fietsenstalling;
  • technische ondersteuning bieden aan het begeleidingsteam;
  • ondersteuning van gebruik van internet, tv, telefoon;
  • toezien op beheer en onderhoud inventaris
  • adviseren van het stichtingsbestuur, minimaal 1x per jaar over de beheerzaken.

De commissie Facilitair heeft een beperkt budget voor vervangings- en reparatiekosten en doet jaarlijks verslag van haar uitgaven. Voor zover onderhoud en reparaties van de collectieve ruimten niet door de ouders zelf zijn uit te voeren, wordt in overleg met het begeleidingsteam/stichtingsbestuur (afhankelijk van de hoogte van het bedrag, nog nader te bepalen) een leverancier ingeschakeld.

Contact: facilitair@wingsgoirle.nl